Quầy thuốc Quang Bảy

Quầy thuốc Quang Bảy

Chợ Lồng, Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình