Quầy thuốc Nguyễn Thị Tuyết

Quầy thuốc Nguyễn Thị Tuyết

Ngã ba Anh Trỗi, Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình