Quầy thuốc chữa bệnh Bùi Thị Giang

Quầy thuốc chữa bệnh Bùi Thị Giang

Thôn Ngải, Văn Phong, Nho Quan, Ninh Bình