Quầy thuốc Vinh Thương

Quầy thuốc Vinh Thương

Khối 3, Phường Thu Thuỷ, Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An