Quầy thuốc Quỳnh Nga

Quầy thuốc Quỳnh Nga

Khối 2A, TT Dùng, Thanh Chương, Nghệ An