Quầy thuốc Nguyễn Thị Lam

Quầy thuốc Nguyễn Thị Lam

Chợ Cồn, Xóm Dương Lam, Xã Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An