Quầy Thuốc Liên Hoa

Quầy Thuốc Liên Hoa

Thôn Phú Bình, Xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An