Quầy thuốc Hồng Huế

Quầy thuốc Hồng Huế

Khối 9, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An