Nhà thuốc Kim Thoa

Nhà thuốc Kim Thoa

3 Đốc Thiết, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh, Nghệ An