Quầy thuốc Sỹ Lụa

Quầy thuốc Sỹ Lụa

Xóm Bắc, Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định