Quầy thuốc Chinh Miền

Quầy thuốc Chinh Miền

Xóm 13, Xã giao Yến, Giao Thuỷ, Nam Định