Quầy Thuốc Chị Năm

Quầy Thuốc Chị Năm

Thôn Nam Hưng, Xã Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định