Nhà thuốc Lê Hạnh

Nhà thuốc Lê Hạnh

108 Bến Thóc, Thành phố Nam Định