Quầy thuốc Hoài Bắc

Quầy thuốc Hoài Bắc

14 Trương Định, Thị trấn Ma Đa Gui, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng