Quầy thuốc 238

Quầy thuốc 238

Tổ 10, Ô2, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh BRVT