Quầy thuốc Số 69

Quầy thuốc Số 69

Sơn Hà, Bảo Thắng, Lào Cai