Quầy Thuốc Ngọc Diệp

Quầy Thuốc Ngọc Diệp

93 Núi Đèo, Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng