Quầy thuốc Hoàng Chung

Quầy thuốc Hoàng Chung

Kiot 7 , chợ Đồng Mỏ, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn