Nhà thuốc số 88

Nhà thuốc số 88

88 Lý Thánh Tông, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng