Nhà Thuốc Hiền Phúc

Nhà Thuốc Hiền Phúc

169 Đường Bắc Sơn, Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn