Quầy thuốc Kim Cúc

Quầy thuốc Kim Cúc

Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An