Quầy thuốc Quỳnh Giao

Quầy thuốc Quỳnh Giao

322 Trường Chinh, TT Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa