Quầy thuốc Bảo Nguyên

Quầy thuốc Bảo Nguyên

Tổ 2, Đường PiNăng Xà A, TT Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa