Quầy thuốc Số 5

Quầy thuốc Số 5

TK 3, TT Mường Khến , Tân Lạc, Hòa Bình