Quấy thuốc Dũng Hằng

Quấy thuốc Dũng Hằng

Chợ Bãi Nai, Mông Hóa , Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình