Quầy thuốc Anh Tú

Quầy thuốc Anh Tú

Xóm bãi Chao, Tú Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình