Quầy thuốc số 6 (Nguyễn Thị Huế)

Quầy thuốc số 6 (Nguyễn Thị Huế)

Chợ Bo, TT Bo, Kim Bôi, Hòa Bình