Quầy thuốc Thanh Bình

Quầy thuốc Thanh Bình

Chợ Vàm Láng, thôn 7, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng