Quầy thuốc Khánh Hồi

Quầy thuốc Khánh Hồi

Thôn Nam Am, xã Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng