Quầy thuốc Cô Thìn – NTTV

Quầy thuốc Cô Thìn – NTTV

35 Thôn Trung, Phục Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng