Quầy thuốc Hằng Hoa

Quầy thuốc Hằng Hoa

Chợ Hòa Bình, Tiên Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng