Nhà thuốc Thương Huyền

Nhà thuốc Thương Huyền

Số 1, Đường Sơn Hải, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng