Hiệu thuốc số 60

Hiệu thuốc số 60

Số 40 Đường 208, An Đồng, An Dương, Hải Phòng