Quầy thuốc Thu Hà

Quầy thuốc Thu Hà

Thôn La Giang, Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương