Quầy thuốc Thanh Bình – Cô Tĩnh (KA16)

Quầy thuốc Thanh Bình – Cô Tĩnh (KA16)

Chợ Rồng, xã Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương