Quầy thuốc số 58 – Lê Thị Phượng (NKA16)

Quầy thuốc số 58 – Lê Thị Phượng (NKA16)

Khu dân cư mới thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, Hải Dương