Quầy thuốc Hoàng Hà

Quầy thuốc Hoàng Hà

Phố Phí, Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Hải Dương