Quầy thuốc 72

Quầy thuốc 72

Phú Lộc, Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương