Quầy thuốc Thúy Mạnh

Quầy thuốc Thúy Mạnh

Xóm Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội