Quầy thuốc Minh Nguyệt

Quầy thuốc Minh Nguyệt

Trần Đăng, Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội