Quầy thuốc Lê Thị Mai

Quầy thuốc Lê Thị Mai

Đội 8 thôn 2, Xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội