Quầy thuốc Đại Thịnh – NTTV

Quầy thuốc Đại Thịnh – NTTV

Khu 6, xóm Hội, Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội