Nhà thuốc Thanh Phương

Nhà thuốc Thanh Phương

khu 2 – Nội Đồng – Mê Linh (KA16), Hà Nội