Nhà thuốc Thủy Thắng

Nhà thuốc Thủy Thắng

Thanh Mỹ, Thanh Vị, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội