Nhà thuốc số 7

Nhà thuốc số 7

16 Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội