Nhà thuốc số 17

Nhà thuốc số 17

116 phố Ba Thá , Viên An , Ứng Hòa , Hà Nội