Nhà thuốc Hà Thủy

Nhà thuốc Hà Thủy

Xóm Tự, chợ Gióng, Gia Lâm, Hà Nội