Quầy thuốc số 25

Quầy thuốc số 25

Tổ dân phố Non – TT Tân Thanh – Thanh Liêm – Hà Nam