Quầy thuốc Gia Uy

Quầy thuốc Gia Uy

Ấp Thị Tường A, Xã Hưng Mỹ, H Cái Nước, Cà Mau