Quầy thuốc số 21

Quầy thuốc số 21

Ấp Cầu Hai, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước